واحد برنامه‌ریزی راهبردی به تدوین برنامه راهـبردی فرهنگی و اجتماعی و تبدیل این برنامه به برنامه‌ای عملیاتی برای دانشگاه بر مبنای چشم­انداز 20 ساله و برنامه­های توسعه دولت و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می پردازد.