نام و نام خانوادگی: مریم ناظرشندی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد

ایمیل: korsi.atu@gmail.com 

شماره تماس: 48393423 
آدرس : دهکده المپیک / پردیس مرکزی/ معاونت دانشجویی / طبقه اول

   

کارشناس واحد کرسی های آزاداندیشی

 

رزومه علمی و پژوهشی کارشناس و معرفی واحد

فرم ها و پیوست ها:

دستورالعمل برگزاري کرسي آزادانديشي

شيوه نامه برگزاري کرس يهاي آزادانديشي

فرم درخواست کرسي_ واحد هاي فرهنگي تلفيقي