نام و نام خانوادگی: دکتر نعمت اله ایران زاده 

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات فارسی و دانشیار دانشگاه 

ایمیل:  

شماره تماس: 48393502 - 48393408

معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی