نام و نام خانوادگی: عصمت مؤمنی 

مدرک تحصیلی: دکترای و عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: momeni.esmat@yahoo.com

شماره تماس: 48393510 


مدیر  برنامه ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی