نام و نام خانوادگی: زهرا جامه بزرگ

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: ----------------

شماره تماس: 88893430

مدیر نظارت ارزیابی و برنامه ریزی فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی