نام و نام خانوادگی: مرتضی خورسندی

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

ایمیل: ----------------

شماره تماس: 48393519 

مدیر فرهنگی دانشگاه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی