• ارتباط با معاونت فرهنگی

آدرس معاونت فرهنگی و اجتماعی: خیابان کریمخان زند، نبش خیابان آبان شمالی (عضدی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه پنجم

 شماره تماس دفترمعاونت فرهنگی و اجتماعی: 88923707 -8 

پست الکترونیکی:  h.salimi.b @gmail.com

شماره تماس دفتر مدیریت امور فرهنگی دانشگاه: 88793277

 دکتر مرتضی خورسندی

شماره تماس دفتر برنامه ریزی و ارزیابی فرهنگی دانشگاه: 88793386

دکتر عصمت مؤمنی

شماره تماس کارشناس کانون های فرهنگی هنری: 81032503

شماره تماس کارشناس انجمن های علمی دانشجویی: 88909518

شماره تماس کارشناس خانه های دانشجویی خواهران: 81032443

شماره تماس کارشناس خانه های دانشجویی برادران: 81032518

شماره تماس دفتر تبلیغات و مرکز رسانه: 88923709