اخبار

اخبار فرهنگی

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396 براي عضويت در کميته ناظر بر نشريات دانشگاه به ترتیب حروف الفبا:محمدرضا حاجی‌صفر تهرانی: نشریه مورخ؛ پارسا رشیدنوراللهی: نشریه لیقه؛ امیرحسین فداکاری: نشریه سیاه و سفید؛ سحر مهرابی: نشریه اشراق؛ محبوبه میرزائی: نشریه پارادایم

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی همراه با اجرای تئاتر محاکمه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

دکتر ایرانزاده خطاب به انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه علامه بیان کرد: «گوی و میدان برای تحول آموزشی در اختیار شما است»

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه بخشی از وظایف تحول در رشته‌های علوم انسانی به این دانشگاه واگذار شده است، گفت: گروه‌های آموزشی می‌توانند بخش عمده‌ای از سرفصل‌های آموزشی خودشان را تغییر داده و تدوین کنند و این استقلال رأی به گروههای آموزشی برای دانشجویان عضو انجمن‌های علمی-دانشجویی بسیار مهم است.

اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (بهشت خاکی 9)

نهمین دوره اردوی راهیان نور دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان بهشت خاکی 9 و با حضور دانشجویان در دو بخش خواهران و برادران از نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و هسته پژوهشی مطالعات حقوقی زنان اقدام به برگزاری "نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی" در قالب ارائه راه حل مشکلات کشور در روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت 14 الی ۱۶:۳۰ می کند.

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی با حضور ۵۰ نفر از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ برگزار شد.

اطلاعیه ها

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396 براي عضويت در کميته ناظر بر نشريات دانشگاه به ترتیب حروف الفبا:محمدرضا حاجی‌صفر تهرانی: نشریه مورخ؛ پارسا رشیدنوراللهی: نشریه لیقه؛ امیرحسین فداکاری: نشریه سیاه و سفید؛ سحر مهرابی: نشریه اشراق؛ محبوبه میرزائی: نشریه پارادایم

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی همراه با اجرای تئاتر محاکمه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

دکتر ایرانزاده خطاب به انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه علامه بیان کرد: «گوی و میدان برای تحول آموزشی در اختیار شما است»

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه بخشی از وظایف تحول در رشته‌های علوم انسانی به این دانشگاه واگذار شده است، گفت: گروه‌های آموزشی می‌توانند بخش عمده‌ای از سرفصل‌های آموزشی خودشان را تغییر داده و تدوین کنند و این استقلال رأی به گروههای آموزشی برای دانشجویان عضو انجمن‌های علمی-دانشجویی بسیار مهم است.

اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (بهشت خاکی 9)

نهمین دوره اردوی راهیان نور دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان بهشت خاکی 9 و با حضور دانشجویان در دو بخش خواهران و برادران از نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و هسته پژوهشی مطالعات حقوقی زنان اقدام به برگزاری "نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی" در قالب ارائه راه حل مشکلات کشور در روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت 14 الی ۱۶:۳۰ می کند.

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی با حضور ۵۰ نفر از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ برگزار شد.

برنامه ریزی و نظارت

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396

اسامی نامزدهای انتخابات مديران مسئول سال 1396 براي عضويت در کميته ناظر بر نشريات دانشگاه به ترتیب حروف الفبا:محمدرضا حاجی‌صفر تهرانی: نشریه مورخ؛ پارسا رشیدنوراللهی: نشریه لیقه؛ امیرحسین فداکاری: نشریه سیاه و سفید؛ سحر مهرابی: نشریه اشراق؛ محبوبه میرزائی: نشریه پارادایم

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی

همایش «دنیای حقوق؛ قله‌ها و دره‌ها» در دانشگاه علامه طباطبائی همراه با اجرای تئاتر محاکمه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

دکتر ایرانزاده خطاب به انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه علامه بیان کرد: «گوی و میدان برای تحول آموزشی در اختیار شما است»

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه بخشی از وظایف تحول در رشته‌های علوم انسانی به این دانشگاه واگذار شده است، گفت: گروه‌های آموزشی می‌توانند بخش عمده‌ای از سرفصل‌های آموزشی خودشان را تغییر داده و تدوین کنند و این استقلال رأی به گروههای آموزشی برای دانشجویان عضو انجمن‌های علمی-دانشجویی بسیار مهم است.

اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (بهشت خاکی 9)

نهمین دوره اردوی راهیان نور دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان بهشت خاکی 9 و با حضور دانشجویان در دو بخش خواهران و برادران از نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و هسته پژوهشی مطالعات حقوقی زنان اقدام به برگزاری "نشست علمی حقوق شهروندی تصدی زنان بر مناصب مدیریتی" در قالب ارائه راه حل مشکلات کشور در روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت 14 الی ۱۶:۳۰ می کند.

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶

نوزدهمین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی با حضور ۵۰ نفر از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات ۲۶ و ۲۷ بهمن ۹۶ برگزار شد.