نام و نام خانوادگی: یوسف اسکندری 

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس روابط بین الملل 

ایمیل: -------------

شماره تماس:  88893430 

   

 مدیر امور عمومی


دریافت رزومه علمی و پژوهشی