نام و نام خانوادگی: هدی غفاری 

مدرک تحصیلی: دکترای و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل

ایمیل: 

شماره تماس: 48393510 


مدیر  امور اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی