خانه های دانشجویی برادران

فعالیت های خانه های دانشجویی برادران در راستای همفکری، هم افزایی، تقویت و توسعه بینش اعتقادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی و مشارکت دانشجویان و به منظور افزایش نشاط روحی و پویایی و تقویت حس خود اتکایی- آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم هویت ملی- تعمیق بینش علمی- بازدید از جاذبه های طبیعی- زیارت اماکن متبرکه و ضرورت سامان دهی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی خانه های دانشجویی برادران جهت بهره برداری مناسب از این فعالیت ها صورت می پذیرد.