آدرس معاونت فرهنگی و اجتماعی: دهکده المپیک میدان ورزش پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم مسجد دانشگاه، معاونت فرهنگی دانشگاه

 شماره تماس دفترمعاونت فرهنگی و اجتماعی:  48393502

دکتر وحید شالچی

شماره تماس دفتر مدیریت امور فرهنگی دانشگاه: 48393519

 دکتر محمد امیرپناهی

شماره تماس دفتر برنامه ریزی و ارزیابی فرهنگی دانشگاه: 48393508

دکتر هدی غفاری

شماره تماس کارشناس کانون های فرهنگی هنری: 48393517

شماره تماس کارشناس انجمن های علمی دانشجویی: 48393511  -  48393523

شماره تماس کارشناس خانه های دانشجویی خواهران: 48393446

شماره تماس کارشناس خانه های دانشجویی برادران: 48393446

شماره تماس دفتر تبلیغات و مرکز رسانه: 48393520