آدرس معاونت فرهنگی و اجتماعی: دهکده المپیک میدان ورزش پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم مسجد دانشگاه، معاونت فرهنگی دانشگاه