نظارت مستمر و تهیه گزارش عملکرد واحدهای مختلف فرهنگی و اجتماعی
ارائه نتایج گزارش عملکردها به کارشناسان فرهنگی
فراهم نمودن زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدها و اصلاح امور و فرایندها