نام و نام خانوادگی: دکتر وحید شالچی 

مدرک تحصیلی: دکتری و دانشیار گروه پژوهشگری اجتماعی

ایمیل:  

شماره تماس: 48393502 - 48393408

معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی