نام و نام خانوادگی: محمد امیرپناهی

مدرک تحصیلی: دکترای و عضو هیئت علمی گروه پژوهشگری اجتماعی 

ایمیل: ----------------

شماره تماس: 48393519 

 

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی