خانه های دانشجویی خواهران

    ارائه و اجرای برنامه­ های فرهنگی در سطح خانه­های دانشجویی

     برگزاری کلاس های مختلف آموزشی

     برگزاری سفرهای یکروزه سیاحتی زیارتی

  تجمیع نیروی­ های فعال فرهنگی فرهنگی برای ادامه فعالیت­های فرهنگی در خانه­های دانشجویی خواهران

    تشخیص و هدایت استعدادهای فرهنگی دانشجویان در رشته­های مختلف هنری

   انتقال و انعکاس وضعیت فرهنگی خانه ­های دانشجویی خواهران طی جلساتی با مسئولین مربوطه و نیز شناسایی منابع و امکانات بالقوه فرهنگی در خانه­        های دانشجویی خواهران

   نظارت مستمر بر چگونگی کمیت و کیفیت فعالیت­های فرهنگی خانه ­های دانشجویی

     برگزاری مسابقات گوناگون و ترغیب دانشجویان برای شرکت در این نوع برنامه­ ها در فضای خانه­های دانشجویی

برنامه ­ریزی، نظارت و آسیب شناسی بر امور و فعالیت­های فرهنگی در خانه­ های دانشجویی و تجدید نظر بر برنامه­ریزی­های آینده با توجه به بازخوردهای پیشین