نام و نام خانوادگی: مهدیه محمدتقی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری و عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

ایمیل:  

شماره تماس: 48393502 - 48393408

مشاور معاون فرهنگی واجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی