نام و نام خانوادگی: حمید احمدی 

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت مالی 

ایمیل: -------------

شماره تماس:  48393515

   

 مسئول امور مالی


دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی مرادی 

مدرک تحصیلی:کارشناس امور فرهنگی 

ایمیل: -------------

شماره تماس:  48393515

   

 مسئول تدارکات و کارپردازی


دریافت رزومه علمی و پژوهشی