انجمن علمي دانشجويي رشته علوم سیاسی

نام و نام خانوادگيمحمدرضا شاکری  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9388206520

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته علوم سیاسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر شجاع احمدوند


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-مظاهر گودرزی فر کارشناسي 
2-نسیم برنجی   کارشناسي 
3-فاطمه آقازاده  کارشناسي 
4-زهرا آقا ملایی  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: