انجمن علمي دانشجويي رشته روابط بین الملل

نام و نام خانوادگيمحمد تقی زاده  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9199259022

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته روابط بین الملل

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر علیرضا کوهکن


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-علیرضا خسرو زاده کارشناسي ارشد
2-پریسا زیدوند  کارشناسي ارشد
3-مرتضی سپهرنوش کارشناسي ارشد
4-ساحل عبدالهی  کارشناسي ارشد
5-الیاس عقیلی کارشناسيارشد
6- محمدعلی رحیمی  کارشناسي ارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: