انجمن علمي دانشجويي رشته حقوق ارتباطات

نام و نام خانوادگيندا خانی فراهانی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي 9179118680

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته حقوق ارتباطات

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر هدی غفاری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-سارا سپهبد کارشناسي ارشد
2-سروناز فرقانی  کارشناسي  ارشد
3-ساناز قمری کارشناسي  ارشد
4-مرتضی یاوری  کارشناسي  ارشد
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: