انجمن علمي دانشجويي رشته حقوق

نام و نام خانوادگيپریا سادات زمانی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9366213809

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته حقوق

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر قاسم زمانی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-علی زهره کارشناسي ارشد
2-نوشین عبددی  کارشناسي ارشد
3-محمد خلیلی کارشناسي ارشد
4-علی نظری فارسانی  کارشناسي ارشد
5-سعید خسروی وفا  کارشناسيارشد
6- رویا رستم آباد  کارشناسيارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: