انجمن علمی دانشجویی رشته زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگیمیلاد سلیمانی  

دانشجوی مقطعکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

راه ارتباطی09367978089

دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته زبان و ادبیات فارسی

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:  دکتر 


 

 

 

 

 

 

سایر اعضای انجمن علمی دانشجویی

 

1- پردیس کشاورزی                                          کارشناسی 
2-عرفان باقری   کارشناسی 
3-زینب صادق پور کارشناسی 
4-امیرحسین قریشی   کارشناسی 
5- فریوش دوراندیش کارشناسی
6-   

 

توضیحات در خصوص انجمن و آیین نامه ها و اساسنامه ها: