انجمن علمی دانشجویی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

نام و نام خانوادگیزینب حسینی

دانشجوی مقطعکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

راه ارتباطی09333407704

دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

سایر اعضای انجمن علمی دانشجویی

1- هادی قاسمی کارشناسی
2- مانا سادات میثاقی کارشناسی
3- امیر پاکپور کارشناسی
4- فائزه دشتی کارشناسی
5-   
6-   

 

توضیحات در خصوص انجمن و آیین نامه ها و اساسنامه ها: