انجمن علمي دانشجويي رشته مترجمی زبان فرانسه

نام و نام خانوادگينگین نصیری  

دانشجوي مقطعکارشناسي مترجمی زبان فرانسه 

راه ارتباطي
09011293472

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مترجمی زبان فرانسه 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر صدیقه شرکت مقدم


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- آرینا احسان                                         کارشناسي 
2-نازآفرین مصوری  کارشناسي 
3-فاطمه اثناعشری کارشناسي 
4-امیری گلرخی  کارشناسي 
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: