انجمن علمي دانشجويي رشته زبان اسپانیایی

نام و نام خانوادگيمیلاد عارف حکم آبادی  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي09390590959

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته زبان اسپانیایی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر رافائل مائوریلو


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-دل آرام رستگار کارشناسي 
2-محمدمهدی شیخی  کارشناسي 
3-نگار میرزایی کارشناسي 
4-سارا محمدی نوین  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: