انجمن علمي دانشجويي رشته زبان ترکی استانبولی

نام و نام خانوادگيپرهام نوروزی  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي09352664258

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته زبان ترکی استانبولی 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر  بهروز بیک بابایی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-نوید سبحانی کارشناسي 
2-یوسف محمدی  کارشناسي 
3-آمنه محمدی کارشناسي 
4-مریم شرفی  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: