انجمن علمي دانشجويي رشته زبان و ادبيات روسی

نام و نام خانوادگيشکیبا بهرامی

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي09336848211

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته زبان و ادبيات روسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر موسی عبداللهی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-زهرا ملکی کارشناسي 
2-رضا جعفری  کارشناسي 
3-شقایق قدیانی کارشناسي 
4-مهشاد باباپور  کارشناسي 
5-محمد قارونی کارشناسي
6- زهرا زارعیان  کارشناسي 

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: