انجمن علمي دانشجويي رشته زبان و ادبيات آلمانی

نام و نام خانوادگيرضا داور پناه  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9226808814

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته زبان و ادبيات آلمانی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر  فرانک هاشمی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-محمدمهدی اناری کارشناسي 
2-سیما منتظری  کارشناسي 
3-فاطمه زهرا همیشه بهار  کارشناسي 
4-یاسمن زین العابدینی  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: