انجمن علمي دانشجويي رشته زبان چینی

نام و نام خانوادگيغزاله جعفرزادگان  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي09330285969

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته زبان چینی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر 


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- نوشین چیت ساززاده کارشناسي 
2-فائزه فلاح  کارشناسي 
3-شکیبا محمدی نژاد کارشناسي 
4-نگین اسماعیلی نیا  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: