انجمن علمي دانشجويي رشته فلسفه

نام و نام خانوادگينیلوفر رئیسی نیا  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي09383806942

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته فلسفه 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر احمدعلی حیدری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-سیدعلی فاطمی کارشناسي 
2-محمدمهدی ولی  کارشناسي 
3-آروین فرشاد کارشناسي 
4-فاطمه سادات حسینی  کارشناسي ارشد 
5-زهره طالبی کارشناسي
6- سارا ترابی کارشناسی

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: