انجمن علمی دانشجویی رشته اقتصاد انرژی محیط زیست و کشاوری

نام و نام خانوادگیمریم مولایی   

دانشجوی مقطعکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

راه ارتباطی09367978089

دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته اقتصاد انرژی محیط زیست و کشاوری

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:  دکتر مرتضی خورسندی


 

 

 

 

 

 

سایر اعضای انجمن علمی دانشجویی
سید حمیدرضا مرتضوی عضو شورای مرکزی
کارشناسی ارشد
سیمین جوشقانی عضو شورای مرکزی
کارشناسی ارشد
مینا جهانبخشی عضو شورای مرکزی
کارشناسی ارشد
سپیده زنده بودی عضو شورای مرکزی
کارشناسی ارشد
مژگان رستمی راد عضو شورای مرکزی   کارشناسی ارشد
عماد طهمورث عضو شورای مرکزی
کارشناسی ارشد


توضیحات در خصوص انجمن و آیین نامه ها و اساسنامه ها: