انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

نام و نام خانوادگيسید امین توکلانی    

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي
9022716299

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر فرشاد مومنی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي
زهرا مظلوم  عضو شورای مرکزی 
ساناز نورمحمدی  عضو شورای مرکزی 
زهرا ابراهیمی سرو اولیا عضو شورای مرکزی 
علی مسعودی همت آبادی  عضو شورای مرکزی 
مهسا فرهنگی  عضو شورای مرکزی 
فاطمه رحیمی  عضو شورای مرکزی 
طهورا قربانعلی  عضو شورای مرکزی 
عاطفه خندانی شکوه  عضو شورای مرکزی 
   

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: