انجمن علمي دانشجويي رشته آمار

نام و نام خانوادگي   مبینا سادات هاشمی نسب

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي
09154780139

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته  آمار

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر وحید رضاییی تبار


 

 

 

 

 

 

ساير اعضا

 

فاطمه مافی عضو شورای مرکزی کارشناسی
علی خالصی عضو شورای مرکزی کارشناسی
هما برغمدی عضو شورای مرکزی کارشناسی
نیما دستخط عضو شورای مرکزی کارشناسی

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: