انجمن علمي دانشجويي رشته ریاضیات مالی

نام و نام خانوادگيزهرا دهقانی فیروزآبادی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي
09128389406

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته ریاضیات مالی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر شکوفه بنی هاشم

 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي
سعید عصمت طلب کارشناسی ارشد
مهدی ابراهیمی کارشناسی ارشد
علی نیک خواه کیارمشی کارشناسی ارشد
علیرضا مطواعی کارشناسی ارشد

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: