انجمن علمی دانشجویی رشته زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگیسبحان رنجبرزاده  

دانشجوی مقطعکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 

راه ارتباطی: 914028774

دبیر انجمن علمی دانشجویی رشته علوم قرآن و حدیث

 

 

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:  دکتر دکتر محمد علی نژاد عمران


 

 

 

 

 

 

سایر اعضای انجمن علمی دانشجویی

 

1- ندا مرادی                                             کارشناسی ارشد
2-سارا حیدری    کارشناسی ارشد
3-حسین قنادی  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد
4-مژگان خساره    کارشناسی ارشد
5-   
6-   

 

توضیحات در خصوص انجمن و آیین نامه ها و اساسنامه ها: