انجمن علمي دانشجويي رشته مترجمی زبان عربی

نام و نام خانوادگيجواد مهذب  

دانشجوي مقطعکارشناسي   

راه ارتباطي09944094392

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مترجمی زبان عربی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر ربابه رمضانی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-زهرا عباسی کارشناسي 
2-فاطمه رجبوند  کارشناسي 
3-محمدحسن نیکائیان کارشناسي 
4-مهسا پی سپر  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: