انجمن علمي دانشجويي رشته ادبیات تطبیقی

نام و نام خانوادگيغزل چراغعلی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي09367978089

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته ادبیات تطبیقی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر آلبوغبیش


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-بهروز دولت آبادی  کارشناسي ارشد
2-مهسا سادات خویی  کارشناسي ارشد
3-آرش سوری کارشناسي ارشد
4-الهام فرجی نصیری  کارشناسي ارشد
5-الهه هوشیار  کارشناسي ارشد
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: