انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگيمحسن فکور یوسف آباد  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9156486538

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت بازرگانی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر ترکستانی 


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- مهدی فراهانی کارشناسي ارشد
2-سمانه هوشمند  کارشناسي ارشد
3-نفیس دانشوری کارشناسي ارشد
4-مریم غوث  کارشناسي 
5-مهرداد شیری کارشناسي ارشد
6- محمدصادق نکوئی  کارشناسي ارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: