انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت دولتی

نام و نام خانوادگيعلی اصغر کشتی آرای  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9360780091

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت دولتی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر میرعلی سیدنقوی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- ابوذر آقایی دکتری
2-حسین گل محمدی   کارشناسي ارشد
3-الناز عیاری  کارشناسي 
4-محمدرضا خدادوست  کارشناسي 
5- کارشناسي
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: