انجمن علمي دانشجويي رشته حسابداری

نام و نام خانوادگيزهرا بختیار   

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9120280069

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته حسابداری

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر مرفوع 


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-وحید نیکپور  کارشناسي 
2-امیرحسین طاهری  کارشناسي 
3-سینا فخورنژاد  کارشناسي 
4-محمد حسین عبدالعلی پور  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: