انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت جهانگردی

نام و نام خانوادگيشایان شجاعیان   

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9195325058

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت جهانگردی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر قادری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-  درسا دزفولیان کارشناسي 
2-فائزه اشراقی  کارشناسي 
3-حدیثه نعیمی کارشناسي 
4-سارا علی حسنی  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: