انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت هتلداری

نام و نام خانوادگيبهرام رحمانی  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي09368748051

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت هتلداری

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر فاطمه یاوری گهر


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-سامیه شیرزادی کارشناسي 
2-گلناز طباطبائی  کارشناسي 
3-محمد آقاعلی اکبری کارشناسي 
4-فاطمه کریمی  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: