انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت شهری

نام و نام خانوادگيمحمدعلی اشتری   

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9198172963

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت شهری

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر کاظمیان


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- جمشید اکبری  کارشناسي ارشد
2-آرش تقی پور اختری  کارشناسي ارشد
3-مرتضی رفیعی کارشناسي ارشد
4-رضا شاه مححمد  کارشناسي ارشد
5-محمد مالمیر کارشناسي ارشد
6- سهیل میکائیلیان  کارشناسي ارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: