انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت MBA

نام و نام خانوادگيفاطمه شریفی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي09306242522

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مدیریت MBA

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر خلیلی نژاد


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-محمدرضا بختیاری کارشناسي ارشد
2-مسعود جعفری  کارشناسي ارشد
3-امیر سیوانی اصل کارشناسي ارشد
4-نگار کاظمی  کارشناسي ارشد
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: