انجمن علمي دانشجويي رشته کارآفرینی

نام و نام خانوادگينازنین سروش   

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9124985944

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته کارآفرینی 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر میر واحدی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-محمدمهدی مقدم کارشناسي ارشد
2-محمدرضا نیکو حرف  کارشناسي ارشد
3-فرزانه خالوئی کارشناسي ارشد
4-آرش اریاپور   کارشناسي ارشد
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: