انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی

نام و نام خانوادگيرضا خسروی  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9367718959

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر مهدی خانجانی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-شادی نگهبان  کارشناسي 
2-محمد خالص   کارشناسي 
3-فاطمه رنجبر جمال آبادی کارشناسي 
4-سید مهرداد میری  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: