انجمن علمي دانشجويي رشته راهنمایی و مشاوره

نام و نام خانوادگيزینب خواجه وند جعفری  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي09301096940

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته راهنمایی و مشاوره

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر معصومه اسمعیلی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-الهام عامری  کارشناسي 
2-اکرم لالجینی  کارشناسي ارشد
3-سارا کریم آبادی کارشناسي ارشد
4-فاطمه سادات محسنی پور کلهرودی  کارشناسي 
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: