انجمن علمي دانشجويي رشته تکنولوژی آموزشی

نام و نام خانوادگيسکینه شریفاتی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته تکنولوژی آموزشی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر حمیدرضا مقامی 


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- بهمنی کارشناسي 
2-پروین بهرام لو  کارشناسي 
3-ساناز قاسم زاده کارشناسي 
4-مریم رجبیان ده زیره  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: