انجمن علمي دانشجويي رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

نام و نام خانوادگيمحدثه فاطمی پور   

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي912890352

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر میترا صمیمی 9125160308     samiei.mitra66@gmail.com        48393178


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-امیر حسین عبدی کارشناسي 
2-یاسمن نوابی  کارشناسي 
3-مائده نوروز پور  کارشناسي 
4-فاطمه نجفی   کارشناسي 
5-محمد حسین جانفدا کارشناسي
6- مریم برقبانی کارشناسي 

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: