انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی کودکان استثنایی

نام و نام خانوادگيعسگر چوبداری  

دانشجوي مقطع: دکتری

راه ارتباطي9381203516

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی کودکان استثنایی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر سعید رضایی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-الناز غلامی پهلوان کارشناسي ارشد
2-فاطمه وحید دستجردی  کارشناسي ارشد
3-مریم صانع گوهری کارشناسي ارشد
4-فریبا محسنلو  کارشناسي ارشد
5-رسول کریمی کارشناسيارشد
6- هدی فرامرزی دکتری

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: